- Overheid
- Studenten
- Nood-helpers
- Personen
- Kinderen
- Nieuws media
- Overige

- page met links
- De organisatie
- Bekendmakingen
- Regio's
- Documenten
- Links
- Kalender
- Belangrijke nummers
 
Newsletter Signup
First name *
Surname *
Email *

Monday, April 12, 2021

Rampen Informatie
 

Een ramp is een een gebeurtenis:         

 1°.            waardoor een ernstige verstoring van de openbareveiligheid  is ontstaan, waarbij het leven en de gezondheid van vele  personen, het  milieu of grote materiële belangen in ernstige mate bedreigd worden of zijn geschaad, en 

2°.          waarbij een gecoördineerde inzet van diensten en   organisaties van verschillende discipline is vereist om de dreiging weg te nemen of de schadelijke gevolgen te beperken.

 

Operatie Falawatra 2006

Begin mei werd het binnenland van Suriname getroffen door zware regenval. Daardoor onstonden in het zuiden en het in oosten grote overstromingen. Dit had tot gevolg dat veel dorpen geheel of gedeeltelijk onder water waren.
 NCCR - Het Nationaal Coördinatie Centrum voor Rampenbeheersing is een door de Surinaamse staat ingestelde rampenorganisatie. Deze heeft tot taak de verschillende diensten (politie , brandweer, NL, NGO’s, enz.) te coördineren, zodat op een heel effectieve en georganiseerde manier hulp geboden kan worden aan gebieden binnen het Surinaams territorium die getroffen of betrokken zijn bij een incident. 
 Operatie Falawatra is de hulp actie, die opgang gekomen is bij de overstroming van verschillende gebieden in het binnenland van Suriname. Deze hulp actie heeft van  8 mei 2006 tot 19 augustus 2006 geduurd. De hulp actie hield o.a. in:
·Het verschaffen van primaire levensmiddelen aan de getroffenen
·Het bewaken van have en goed van de getroffenen 
 De eerste stappen die na de melding ondernomen zijn:
·Eerste meldingen bereikten het NCCR op 6 mei omstreeks 15.00 u.
·Op 7 mei om 09.00u voert het NCCR de eerste verkennings / assessment vlucht uit boven de getroffen gebieden en stelt vast dat het om grootschalige overstromingen gaat in drie (3) verschillende gebieden.
·Hierover worden de eerste rapportages uitgebracht aan de President
Begin mei werd het binnenland van Suriname getroffen door zware regenval. Daardoor onstonden in het zuiden en het in oosten grote overstromingen. Dit had tot gevolg dat veel dorpen geheel of gedeeltelijk onder water waren.
 
 Het getroffen gebied

RESPONSE
Op grond van de verkregen damage assessement en overige verkregen informatie werd het getroffen gebied, op 8 mei 2006, door de President tot “Rampgebied” aangemerkt.
Overige aspecten/informaties die van groot belang waren voor het doen verklaren van het getroffen gebied tot rampgebied:
· Levensgevaarlijke situatie
· Voedselzekerheid
· Drinkwatervoorziening
· Onderdak
· Gezondheidsomstandigheden
· Economische activiteiten
· Onderwijs
· Persoonlijke en binnenlandse veiligheid
 

Ondernomen acties
De volgende acties werden ondernomen:
   NCCR stelt het Nationaal Crisis Centrum in werking en de bemensing bestaat uit,
   NCCR
   NGO  Binnenland Overleg
   Stafleden van UNDP en PAHO
               

NCCR zet Operatie Falawatra op en coördineert de uitvoering hiervan
Vanaf 9 mei begint de hulpverleningsoperatie en beginnen de eerste troepenverplaatsingen ter beveiliging en opzet van distributie hubs.
· Een eerste situation report wordt uitgegeven en dit is de basis van de  crisisresponse.
· Na de chaos-fase worden de volgende thematische, multidisciplinaire en multi-stakeholder werkgroepen gevormd.
 

Participanten in de veld operaties
· Ministerie van Defensie

· Politie

· Brandweer

· Nationaal Leger

· Vrijwilligers

· Districts commissariaat Sipaliwini

· Bestuursdienst

· Medische diensten

 

Thematische groepen die in gesteld waren ter ondersteuning
      Thema                                          Organisaties

Voedseldistributie

NCCR,
BIO (Binnenlandoverleg NGO’s), Bestuursdienst

Landbouw

NCCR, BIO, LVV, Celos

Onderwijs

Min.Onderwijs, RKBO, EBGS, Bahai, BIO

Gezondheid

BOG, M.Z,
Min. VG, van PLOS, Defensie
NAP, MWI, Fac.Med.Wetenschappen,
PAHO, IFRC, SRK

Huisvesting

NGO Netwerk Social Housing,

SRK, IFRC,

Traumaverwerking

BIO, EBG, Nationaal Leger

Hydro en Meteo

Universiteit van Suriname,
Min. VROM-Ned, Waternet,
Univ Leuven; TU Delft

Vrijwilligers

BIO; UNV

Financien

Min. Defensie,

BIO, PAHO; UNDP

Donoren, hulpverleners

UN, UNDAC, EU,

IDB, NL, BR, VENEZ

CONCLUSIES
Algemeen
· Er was een goede response van de Surinaamse als de internationale gemeenschap bij de oproep tot steun van de getroffen gebieden
· Er zijn nationaal en internationaal veel complimenten geuit voor de Surinaamse aanpak, reponse, werkwijze en multidisciplinaire benadering
· Bestaande partnerschappen zijn versterkt en zijn er nieuwe gevormd
· Multidisciplinaire en gelijktijdige aanpak van alle issues/sectoren, met continue afstemming en planning, zodat iedereen een duidelijk en    overzichtelijk beeld had
· Er is zekere mate van zelfvertrouwen ontstaan in het NCCR
· Het bewustwoording proces is in Suriname mede door operatie “Falawatra” versterkt
· Bestaande structuren zijn optimaal ingezet, zowel lokaal, nationaal als internationaal
· Internationale hulp is snel en goed gecoördineerd aangeboden
· Er was een grote mate van solidariteit, inventiviteit en  zelfwerkzaamheid bij de hulpverleners
 

Beperkende factoren
·Logistieke problemen: transport, infrastructuur
·Data en dataverwerking, statistieken, registraties
·Communicatiemiddelen
·Kader, kennis en deskundigheid m.b.t. rampenbeheersing
·Verwarring over definities van een ramp
 

Positieve aspecten (algemeen)
·Er was maar één centrale organisatie die alle zaken coördineerde
·Dagelijkse briefings
·Er was een goede samenwerking op gang gekomen tussen overheid, NGOs en internationale organisaties
·Ondersteuning van internationale organisaties bij het transport van hulpgoederen
·Er is gepleit voor meer ontwikkeling in binnenland
·Samenwerkingsverbanden en netwerken zijn versterkt
·De teamgeest onder de hulpverleners is toegenomen
·Nieuwe partners en nieuw kennis
 

Succesfactoren – Factor Mens
·Vastberadenheid en betrokkenheid
·Persoonlijke commitment
·Onbaatzuchtig vrijwilligerswerk
·Idealisme en onvoorwaardelijke nationale solidariteit
·Gemeenschapsbelang was superieur aan persoonlijk belang
· Actieve participatie van lokale bevolking; inzet van lokale structuren
 

Succesfactoren – Coördinatie
·Reeds bestaan van een nationaal coördinatielichaam
·Multidisciplinair, multi-stakeholder – afstemming; kruissynergie
·Overlegplatform bij NCCR; goede contacten tussen werkgroepen onderling
·Gebruik van bestaande infrastructuur (NL, NGOs, Bestuursdienst, RO, basisorganisaties, trad. gezag)
·Een snel opgezet en goed functionerend secretariaat
·Ondersteuning vanuit hoogste beleidsniveau
·Intensieve communicatie tussen Crisis Team en NCCR
·Snelle beschikbaarheid van noodfondsen
·Ruime informatieverspreiding naar gemeenschap (media)
·Response van de internationale gemeenschap in conformiteit met de prioriteiten door Suriname gesteld
.Donorcoördinatie

AANBEVELINGEN ·                    

Vroege waarschuwingssystemen
·Rampenorganisatie op lokaal niveau
·Betrokkenheid van traditioneel gezag en structuren bij planning en uitvoering
·Momentum en coördinatie behouden over medium-term
·Opstellen van protocollen·Trainen van lokale bevolking in zake emergency  management

 

Copyright NCCR Suriname | Kwattaweg nr. 29 | Paramaribo, Suriname
Tel : (597) 520840 - 426416 - 471511 ext. 226 | Fax : (597) 474320 | Email: nccr@sr.net

Designed & Hosted by:
DSTN Suriname N.V.